4 Ekim 2008 Cumartesi

Sanal âlemde net sansür


İnternet sansürü bugünlerde en fazla konuşulan konular arasında. Video paylaşım sitesi Youtube’un kapatılmasının ardından birer ikişer diğer sitelerin de yapılan ‘ihbar’larla kapatılması internette gezinmeyi iyice zorlaştırdı. Birkaç sitede bir karşımıza çıkan tanıdık ibare artık bizi şaşırtmıyor. Sitelerin çoğunun kapanmasına neden olan 5651 sayılı yasa, ifade özgürlüğünü kısıtlamayacak şekilde değişmezse gelecekte Türkiye’nin ‘ahlaki’ ve ‘kültürel’ yapısına uymayan (!) sitelere ancak yurtdışından ulaşacağız.

İnternette suç değil sansür var


İfade özgürlüğünün hâlâ tartışıldığı ülkemizde ‘sansür’ zihniyeti devam ediyor. Çağın en çok kullanılan iletişim mecrası interneti susturmak ise Türkiye’de bir telefon uzaklığında. İhbar edilen siteler önce kapanıyor sonra mahkemeye gidiliyor. Yani önce zanlı infaz ediliyor sonra yargılanıyor.


SİNEM DÖNMEZ


Mayıs 2007’de, ünlü video paylaşım sitesi Youtube, Atatürk’e hakaret içeren bir video yüzünden Türkiye’den erişilemez duruma geçti. 19 Eylül’de dünyaca ünlü evrim teorisyeni bilim adamı Richard Dawkins’in sitesi Adnan Oktar’ın Yaratılış Atlası kitabının eleştirisi yüzünden yapılan şikayet yüzünden kişilik haklarına hakaret edilmesi gerekçesiyle kapatıldı. 22 Eylül’de yine malum kitap aleyhinde bir basın açıklamasında bulunan Eğitim-Sen’in sitesi yine kişilik haklarına hakaretten kapatıldı. 29 Eylül’de ekşisözlük Telekom tarafından erişimi kesildi, 3 saat sonra avukatların itirazı üzerine tekrar açıldı. Peki, size sorumuz şu: “Siz internet sitelerinin kapanmasına ne kadar zamandan beri şaşırmıyorsunuz?”
Kısa bir an dahi olsa düşündüğünüzde, youtube’un kapalı olmasını ne kadar kanıksadığımızı, bir sitede ‘bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir’ ibaresini gördüğümüzde artık çocukların bile bildiği proxy sitelerinden ulaştığımız kapalı sitelerin üzerine düşünmediğinizin farkına varacaksınız. Youtube’un neden açılmadığı konusunda faaliyet belgesi alıp Türkiye’ye uygun mu değilller mi diye kontrol edilmelerinin beklendiğini biliyoruz. Dünyadaki bütün sitelerden Türkiye’den faaliyet belgesi almalarını beklemek biraz mantıksız da gelse, çocuklar gibi omuz silkip ‘bana ne’ demeye devam ediyoruz.


Bu konuda komik örnekler de yok değil. Mahsun Kırmızıgül’ün avukatı, müvekkilinin kişilik haklarına müdahale ettiği için aralarında dünyanın en büyük sinema veritabanlarından biri olan imdb.com’un da bulunduğu 4 sitenin kapatılmasını istemiş. Savcının sitenin adını imdb değil imbd yazması sayesinde bir ayıptan daha kurtulmuş olduk. Sansür toplumu olma yolunda ilerlerken, ifade özgürlüğünü hala tartıştığımız Türkiye’de yasaklanması bize artık anormal gelmeyen bu sitelere erişilememenin ‘imaj bozduğu’ ayyuka çıktı. Bu bir kapanıp bir açılan internet sitelerinin kapanmasının ‘neden’i yok.


Biz de sansürcü bir zihniyetin hakim olduğu sözde özgürlük platformunu, yasaları, neler yapıldığını ve neler gerektiğini ilgililere sorduk. Çıkan sonuç aynı: 5651 sayılı yasa baştan aşağı değişmeli. İnternet siteleri suç değil, sansür yüzünden kapatılıyor. Biz de, internet sansürü konusunu, Türkiye Bilişim Derneği yönetim kurulu üyesi Türker Gülüm, BESAM başkanı Esen Arslandoğan, İnternet ve Hukuk Platformu yürütme kurulundan Avukat Fikret İlkiz ve sansuresansur.org sitesinin kurucuları Fırat Yıldız, Deniz Tan ve Selim Yörük’le konuştuk.
‘BİZİM İLGİMİZ YOK’


Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’na da bu konudaki görüşlerini sorduk. Her engellenen sitenin TİB’nın sorumluluğunda olmadığını, sadece 5651 sayılı yasada geçen 9 katalog suçla ilgili engellemelerin TİB tarafından yapıldığını, onların da yurtdışı kökenli siteler için re’sen kapatma yetkisinin olduğunu ancak yurt içinde yer alan sitelere ‘bildir-kaldır’ yönteminin uygulandığını belirtirken, diğer kapatılan sitelerin TCK’ya bağlı olarak Telekom, TTNet ve diğer servis sağlayıcılar tarafından kapatıldığını bildirdi. “Son zamanlardaki site kapatmalarıyla bizim bir ilgimiz yok” diyen yetkili, Türkiye’den faaliyet belgesi aldıkları takdirde sitelerin muhatap alınacağını ve böylece re’sen kapatmaların da azalacağını söyledi. 22 Eylül tarihli istatistiklere göre, şu anda 1112 site kapalı ve bunların 861’i re’sen kapalı. Bu sitelerden 415’i ‘Çocuk istismarı’, 352’si ‘Müstehcenlik’ 79’u ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’, 51’i ‘Atatürk aleyhine işlenen suçlar’, 25’i ‘bahis ve kumar’, 12’si ise ‘Fuhuş’ gerekçesiyle kapatılmış. Her ne kadar geçen hafta ‘ekşisözlük’ hiçbir gerekçe ve yasa maddesi belirtilmeden kapatılsa da, 5651’de bu kapatmalar dışında intihara yönlendirme, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini suçları da içeriyor.


Hız yüzünden yolları kapamak gibi


Türker Gülüm, özellikle Yargıtay’a bağlı re’sen kapatmalardan şikayetçi. Haklı mı haksız mı sorgulanmadan, mahkeme kararı ile onaylamadan, binlerce kişinin blogunun yer aldığı wordpress.com, sonrasında youtube’un kapanmasının bir adamın hız yapmasından dolayı tüm yolları kapatmaya benzetiyor: “Youtube örneğini ele alalım. Atatürk aleyhine 15 video varsa Türkiye’nin turizmini tanıtan, doğa güzelliklerini anlatan 100 binlerce video var. Atatürk aleyhine propagandadan Türkiye’de kaç kişi etkilenir? Biz kafamızı devekuşu gibi kuma sokarak kurtulduğumuzu sanıyoruz. Yurtdışında 1 milyar kişi o videoları görüyor. Şimdi kimi cezalandırmış oldum?”


Bu yasa sansür yasası olmaktan kurtulamaz

Fikret İlkiz, 5651 sayılı yasanın ‘internette sınırlandırma’ ve ayrıca bazı suçlarla ilgili olarak yer sağlayıcı, içerik sağlayıcı ve erişim sağlayıcılar üzerinden ‘mücadele’ yasası olduğunu söylüyor. Bu kanunun internet ortamında yapılan yayınlar karşısında sadece çocukları, gençleri ve aileleri internet ortamındaki zararlı yayınlardan korumak amacı ile hazırlandığını belirtirken, kanunun internet ortamında yapılan yayınlardaki sorumluluk sistemini kuran ve tanımları doğru düzgün yapan temel bir yasa olmadığının altını çiziyor. Bu kanuna göre; içeriğinde 9 katalog suçun bulunduğu internet ortamındaki bu yayın­lar­la il­gi­li ola­rak eri­şi­min en­gel­len­me­si­ne ka­rar verildiğini ve bu kararın verilme sürecinde sorunlar yaşandığının altını çizerken yasal süreci şöyle açıklıyor: “Eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı, so­ruş­tur­ma ev­re­sin­de hâ­kim, ko­vuş­tur­ma ev­re­sin­de ise mah­ke­me ta­ra­fın­dan veriliyor. Ayrıca Ya­sada sayılan ‘belirli suç­la­rın’ in­ter­net yo­lu ile iş­len­me­si­ni ön­le­mek ama­cı ile görev ve yetki ‘idari’ olarak Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­’na ve­riliyor. Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­tişim Baş­kan­lı­ğı­, internet yayınlarının içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­nın yurt dı­şın­da bu­lun­ma­sı ha­lin­de ve­ya içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı yurt için­de bu­lun­sa bi­le ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı ile müs­teh­cen­lik suçunun işlendiği konusunda yeterli şüphe oluşturan ya­yın­la­ra iliş­kin ola­rak eri­şi­min engel­len­me­si ka­ra­rını re’sen verebiliyor.”

İlkiz, 5651’in sınırlı olarak internette mücadele yasası olarak kabul edildiğini ve bu yasanın, “sansür yasası” olarak değerlendirilmekten kurtulamayacağını, çünkü bu yasanın “internet ortamındaki yayınların tümü için geçerli” bir yasa olmadığını, bu nedenle TİB’in tüm sınırlandırma ve “site kapatma” kararlarının sorumlusu olarak görüldüğünün altını çiziyor. TİB’in tüm kapatmalardan re’sen kapatma yetkisi sınırlı olduğu için sorumlu olmadığını o yüzden de biraz da yasanın kendisine bakmak gerektiğine dikkat çekiyor: “Asıl olan ifade özgürlüğü ve bu özgürlüğün sınırlandırmalarına uygun bir yasa yapılması gerekir. Ama siyasi iktidar bunu tercih etmemiştir. Aksine sınırlı bir yasa ile; tüm internet yayınlarının denetimi gibi bir tutumun ortaya çıktığı sorunlar tartışılmaktadır. Bu yasa bunun için yeterli olmadığı gibi; tüm internet yayınları için çıkarılmış bir kanun da değildir. Bu yasanın kendi içinde çelişkili maddelerinin uygulanması suretiyle yapılacak işlemler tartışma yaratır. Sansür olarak nitelendirilir.”


Anayasaya aykırı yasa


Sitelerin kapatılmasından sorumlu 5651 sayılı yasa aslında anayasaya bile aykırı. Anayasanın 29. maddesinde yer alan bir kanunun “Haber, düşünce ve kanaatlerin serbestçe yayımlanmasını engelleyici veya zorlaştırıcı siyasal, ekonomik, mali ve teknik şartlar koyamaz” hükmüne uymuyor.


Kimilerine göre saç teli müstehcenGeçen ay yine bir video paylaşım sitesi olan dailymotion’un kapatılmasının ardından, reklam ve tasarım dünyasından haberler veren, 700’e yakın reklam filmi, animasyon ve kısa film bulunan elmaaltshift sitesinin kurucusu Fırat Yıldız, siteyi kendi isteğiyle kapatmaya karar vermiş. “Bir baktım bütün site bembeyaz görünüyor, bütün video paylaşım siteleri yasaklı” diyen Yıldız, önce sitelerde gördüğümüz ‘bu siteye erişim mahkeme kararıyla engellenmiştir’ yazısının çıkacağı şekilde kapatmış blogu. İlk önce ciddiye alıp gerçek sananlar da olmuş tabii. Daha sonra bunun bir protesto olduğunu iyice belli etmek için ‘bu siteye erişim kendi kararıyla engellenmiştir’ yazısını tercih etmiş.

Sonra Selim Yörük anafikir.com sitesinde site kapatmak için gereken kodu yazmış ve kampanya bu şekilde başlamış. Sonrasında kulaktan kulağa yayılmış ve 1 hafta içinde 441 site kendini kapatmış. Kampanya bu büyük ilgiyle birlikte sansuresansur.org sitesine taşınmış. Deniz Tan, “1 haftanın sonunda herkes kendi isteğiyle bir şeyler yapmaya başladı. Biz kıvılcımı çaktık sadece. Biz bile bu kadar ilgi beklemiyorduk” diyor. Bir sonraki hareket de 15 Eylül’de biteceği söylenen ancak kullanıcıların yoğun ilgisiyle hala bitmeyen poster hareketi. Şu an sansuresansur.org sitesinde ve facebook’ta oluşturulan grupta 100’ün üzerinde poster var.
BİR ÖNİZLEME

Sansuresansur kampanyasının 3 temsilcisi de, önünü açtıkları kampanyanın esas amacının internet kullanıcıları başta olmak üzere bir uyarı yapmak olduğunu belirtiyor. ‘Bir gün sürekli girdiğiniz, bilgi aldığınız site de kapanabilir. Suçlu olması, ya da Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı içermesi gerekmiyor’ mesajını vermeye çalışıyorlar. Tan, insanların sitelere başka yöntemler kullanarak ulaşabildikleri için tepki göstermediklerini zaten asıl amaçlarının da bu kitleyi uyarmak ve unutmamalrını sağlamak olduğunu belirtirken, bu sistemin tamamen ters işlediğini suçu kanıtlanana kadar masum değil, masumiyeti kanıtlanana kadar suçlu olduğunu ifade ediyor: “Sakıncalı buldukları sayfaları ayıklamak yerine hepsini kapatıyorlar. Müstehcenlik de tarif edilmiyor ki yasada, kimilerine göre saç teli müstehcen...” Yörük ise gelecekte bu zihniyet devam ederse bizi bekleyen tehlikeye dikkat çekiyor: “Gelecekte belki de sadece 100 site olacak biz de onlara girebileceğiz. İnternet çok büyük bir bilgi kaynağı ama bunu kullamayacağımız günler gelecek. O yüzden kampanyanın ismi geleceğin internetinin önizlemesini yapıyoruz.”


BESAM: Bizi paravan olarak kullanmasınlar


İnternet sitelerinin erişim engelleri fikri mülkiyet açısından da sorun teşkil ediyor. Ancak mp3 sitelerine bir uyarı yapmak ve içeriği kaldırmalarını istemek gibi bir çözüm olabilecekken sitelerin kapanması işi iyice güç duruma sokuyor. 2 hafta önce düzenlenen İnternet ve Fikri Mülkiyet konulu panelde, BESAM başkanı Esen Arslandoğan, panel sonrası “BESAM olarak elbette korsan yüzünden kapatmaların başka çaresi yoksa yanında olmak zorundayız ancak FSEK’i bahane olarak kullanarak yapılan sansüre biz de karşıyız çünkü bu en başta ifade özgürlüğünü kısıtlıyor” dedi.


CUMHURİYET HAFTA SONU / 04 EKİM 20081 yorum:

Adsız dedi ki...

Περισσότερα για το θέμα & στείλτε τα σχόλιά σας στο http://hadjidaoud.blogspot.com
Read more on the subject and make your comments in http://hadjidaoud.blogspot.com

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ-ΝΤΑΟΥΝΤ ΦΑΡΚΟΥΧ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ

Ο Χατζη-Νταούντ Φαρκούχ ήταν ένας πλούσιος Οθωμανός υπήκοος που εχριστιανίστηκε και έκανε και τα παιδιά του Έλληνες. Ηταν πλοιοκτήτης της μεγαλύτερης πλοιοκτητικής εταιρείας του τέλους του 19ου – αρχών 20ου αιώνα, της «Χατζη-Νταούτ Φαρκούχ» με έδρα τη Σμύρνη.

Όταν το 1897 ξέσπασαν οι εχθροπραξίες στην Κρήτη και προτού η Ελλάδα προβεί σε κήρυξη πολέμου προς την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το Ελληνικό Ναυτικό συνέλαβε το οθωμανικής πλοιοκτησίας πλοίο «Γεώργιος» της εταιρείας Χατζή-Νταούντ Φαρκούχ επειδή μετέφερε και πολεμοφόδια για τον τουρκικό στρατό στην Κρήτη που προσπαθούσε να καταπνίξει την επανάσταση. Το πλοίο αυτό στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «ΚΡΗΤΗ ΙΙ».

Εφόσον δεν είχε προηγηθεί της σύλληψης του πλοίου η κήρυξη πολέμου κατά της Τουρκίας, αυτή η ενέργεια είναι παράνομη σύμφωνα με τους κανόνες του Δικαίου του Πολέμου και στοιχειοθετεί αξίωση αποζημίωσης την οποία μπορούν να διεκδικήσουν οι κληρονόμοι του Χατζη-Νταούτ Φαρκούχ. Ανεξάρτητα βέβαια με το παράνομο ή όχι της σύλληψης του πλοίου, το δικαίωμα της αποζημίωσης υπήρχε και από τις διατάξεις της συνθήκης ειρήνης που υπογράφτηκε το 1897 με την Τουρκία, στην οποία γινόταν ρητή μνεία της υποχρέωσης υποζημίωσης και όλων των οθωμανών υπηκόων που ζημιώθηκαν από τις πολεμικές ενέργειες.

Μήπως γνωρίζετε τίποτα σχετικά με τα παιδιά του Χατζη-Νταούντ Φαρκούχ.

Ένας από τους γυιούς του ο Γεώργιος Φαρκούς είχε οριστεί διαχειριστής της Archipelago-American company, όταν ένα από τα πλοία της εταιρείας το Texas (πρώην Olympia της εταιρίας Χατζη-Νταούντ Φαρκούχ από την οποία μεταβιβάστηκε) προσέκρουσε την 1η Μαίου 1912 σε θαλάσσια νάρκη έξω από το λιμάνι της Σμύρνης κοντά στο οχυρό Yenikale και βυθίστηκε με 69 επιβάτες.

Ο Γεώργιος Φαρκούχ συγκαταλεγόταν το 1918 στον κατάλογο των πολιτών-αιχμαλώτων πολέμου της Γαλλίας που συνετάγη μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Άλλος γιος του ο Κωνσταντίνος Φαρκούχ που ζούσε επίσης στη Σμύρνη, μεταξύ 1915 και 1920 εγκατέλειψε τη σύζυγό του και κάπου έφυγε με τη φιλενάδα του. Μήπως γνωρίζετε που πήγε, που πέθανε, πού θάφτηκε; Η γυναίκα του πέθανε στην Αθήνα το 1939.

Γενικά μήπως έχετε στοιχεία για τις γεννήσεις, γάμους θανάτους και που ετάφησαν των τέκνων του Χατζη-Νταούντ Φαρκούχ;

Yunanistan, hacı Daud Farkouh birisi, varisine idealleştirmeyi ödeyecektir.

Hacı Daud Farkouh'un varisleri, önceki Osmanlı shipowner, Yunan hükümetten idemnizationu talep eder Hacı Daud Farkouh, bir Türkçe ticaret filosu şirketinin varlıklı bir sahibiydi, Osmanlı İmparatorluğu'nun altında yaşamak. Yunanistan ve 1897,'de Osmanlı İmparatorluğu'nun arasında savaşın patlak vermesinden birkaç gün önce gemisi "Georgios", Yunan bir torpido botu tarafından denizde engellendi, ve Yunan Deniz Kuvvetleri tarafından el koyuldu çünkü Crete adasında devrimi koymak için Türkçe sürüsüne cephaneyi taşıyordu.

Engellemeden Yunan Deniz Kuvvetleri'nin işi Yunanistan'ın, savaşı bildirmemiş olduğundan beri şu anda, geçersiz ve hükümsüzdü, ve Yunan hükümet, hacı Daud Farkouh varislerine indemnizationa borçlu olur. Aynen idemnization, borçlu olmuş oldu, diğer taraftan, Yunanistan'ın, bütün Osmanlı vatandaşlarına indemnizationa ödemek zorunda olduğu gibi Yunanistan ve Türkiye'nin arasında 1897 savaşını bitiren antlaşmanın şartları ile.

Onun oğullarının biri, buhar tencerelerinin birinin, (Eski eş Olympia) Teksas'ı adlandırdığı zaman takımada-Amerikalı şirketin idarecisinin ismi verilen George Farkouh, o şirkete hacı Daud Farkouh şirketinden diğer 7 gemileriyle beraber transfer etti, Mayıs 1 1912touched'de Smyrna'nın dışında yüzer bir maden (Izmir), (Yenikale kalesi) barındırır, ve battı. George Farkouh, ilk sözcük savaşının sonunda Fransa'nın düşman sivil savaş esirlerinin arasında 1918'te listelendi. Hiçbir şey daha çok değil. Hacı Daud Farkouhu'nun çocuklarının kalanının üzerine ne?

Hacı Daud Farkouhu'nun çocuklarının üzerine bilir misin? Onların doğum tarihleri ve yerler, onların evlilikleri ve tarihlerin üzerine herhangi bir gerçeği bilir misin, ve nerede öldüğünü yerleştirir misin?


Greece is going to pay an indemnification to the heirs of Hadji Daud Farkouh.

Hadji Daud Farkouh was a wealthy citizen of the ottoman empire, being owner of the famous Hadji Daud Shipping Company established in Izmir, Turkey.

When hostilities broke in the island of Crete and before Greece's declaration of war against the ottoman empire, the greek navy intercepted and captured the ottoman ship named "Georgios" of the said Hadji Daud Shipping company because its was carrying ammunition to Crete to turkish troops who were trying to put down the revolution. The ship later was named "Crete II" by the Greeks.

Since there was no official declaration of war between Greece and Turkey at the moment of the ship's interception, Greece has violated the laws of war and ows indemnization to the Hadji Daud Farkouh's heirs.

Do you have any information about Hadji Daud Farkouh's children? Their dates and places of birth, marriage and death?

One of his sons was George Farkouh who was given the name of the manager of the Archipelago-American company, at the time one of the steamers named Texas (ex Olympia), transferred to that company together with other 7 ships from the Hadji Daud Farkouh company, on May 1 1912 touched a floating mine outside the Smyrna (Izmir) harbour (Yenikale Fort) and sunk.

George Farkouh was listed in 1918 among the France's enemy civilians prisoners of war at the end of the first word war. Nothing more.

One of his sons, Constantine Farkouh, resident of Izmir Turkey, between 1915 et 1920, abandoned his wife and left for un unknown destination with his girl friend. Do you know where he died and buried?

What about the rest of Hadji Daud Farkouh's children?

La Grèce pourrait etre obligée a va verser une indemnisation aux héritiers du Hadji Daud Farkouh. Hadji Daud Farkouh était un citoyen riche de l'empire ottoman, étant propriétaire de Hadji Daud Shipping Company célèbre, établie à Izmir, Turquie.

En 1897, quand les hostilités ont commancé a l'île de Crète et avant que la Grèce declare la guerre contre l'empire ottoman, la marine grecque a intercepté et a capturé le bateau de ottoman " Georgios" de la compagnie de Hadji Daud Farkouh parce que ce navire transportait des munitions à Crète aux troupes turques qui essayaient de supprimer la révolution. Le bateau plus tard a été nomé "Crète II" par les Grecs. Puisqu'il n'y avait aucune déclaration de guerre officielle de la Grèce contre la Turquie au moment de l’ interception du navire, Grècse a violé les disposition du droit de la Guerre et doit verser une indemnisation aux heritiers du Hadji Daud Farkouh.

Est-ce que vous possedez aucune information sur les enfants de Hadji Daud Farkouh ? Leurs dates et lieux de naissance, de mariage et la mort ? Un de ses fils était George Farkouh qui a été nommé directeur de la compagnie Archipel-Américaine, lorsqu'un des vapeurs appelé « Texas” (ex-Olympia), transféré à cette compagnie ainsi que 7 autres bateaux par la compagnie de Hadji Daud Farkouh, a touché une mine en dehors du port de Smyrna (Izmir) (fort de Yenikale) et a coulé. George Farkouh a été énuméré en 1918 parmi le France' ; prisonniers de guerre ennemis de civils de s à la fin de la première guerre de mot. Rien plus. Que diriez-vous du reste du Hadji Daud Farkouh' ; enfants de s ?

Un de ses enfants Constantine Farkouh, resident de Izmir, entre 1915 et 1920 a abandoné son épouse et s’est allé a vivre avec une amie d’ origine greco-egyptienne. Connaissez-vous ou a eté mouru et enterré ?

Griechenland wird ein idemnization zahlen den Erben von Hadji Daud Farkouh.
Hadji Daud Farkouh war ein wohlhabender Bürger des Osmanereiches und war Inhaber berühmten Hadji Daud Shipping Company, die in Izmir, die Türkei gebildet wurde. Als Feindseligkeiten die Insel von Kreta und vor Greece' einliefen; s-Kriegserklärung gegen das Osmanereich, die griechische Marine fing ab und nahm das Osmaneschiff gefangen, das " genannt wurde“ Georgios" von der besagten Hadji Daud Schifffahrtsgesellschaft, weil sein Munition zu Kreta zu den türkischen Truppen trug, die versuchten, die Revolution niederzulegen. Das Schiff später wurde " genannt; Kreta II" durch den Griechen. Da es keine amtliche Kriegserklärung zwischen Griechenland und der Türkei zum Zeitpunkt des ship' gab; s-Abfangen, Griechenland hat die Gesetze der Krieg- und owsentschädigung zum Hadji Daud Farkouh' verletzt; s-Erben. Haben Sie alle mögliche Informationen über Hadji Daud Farkouh' s-Kinder? Ihre Daten und Geburtsorte, Verbindung und Tod? Einer seiner Söhne war George Farkouh, dem der Name des Managers der Archipel-Amerikanischen Firma gegeben wurde, zu der Zeit als einer der Dampfer Texas (ex Olympia) nannte, gebracht auf diese Firma zusammen mit anderen 7 Schiffen von der Hadji Daud Farkouh Firma, berührt einer sich hin- und herbewegenden Grube außerhalb des Smyrna (Izmir) Hafens (Yenikale Fort) und gesunken. George Farkouh wurde 1918 unter dem France' verzeichnet; s-feindliche Zivilistkriegsgefangen am Ende des ersten Wortkrieges. Nichts mehr.
Ein seiner Söhne, Constantines Farkouh, Bewohner von Izmir die Türkei, zwischen 1915 und 1920, verließ seine Frau und verließ für UNO-unbekannten Bestimmungsort mit seiner Freundin. Wissen Sie, wo er starb und begrub?

Was über den Rest von Hadji Daud Farkouh' s-Kinder?


La Grecia sta andando pagare un idemnization agli eredi del Hadji Daud Farkouh. Il Hadji Daud Farkouh era un cittadino ricco dell'impero di ottomano, essendo proprietario della compagnia di spedizioni famosa di Daud del Hadji istituita a Smirne, Turchia. Quando le ostilità si sono rotte nell'isola di Crete e prima di Greece' la dichiarazione di guerra di s contro l'impero di ottomano, il blu marino greco ha intercettato e bloccato la nave dell'ottomano chiamata " Georgios" della compagnia di spedizioni detta di Daud del Hadji perché relativo stava trasportando le munizioni a Crete alle truppe turche che stavano provando a posare la rivoluzione. La nave più successivamente è stata chiamata " Crete II" dai Greci. Poiché non ci era dichiarazione di guerra ufficiale fra la Grecia e Turchia al momento dello ship' l'intercettazione di s, Grecia ha violato le leggi di indennizzo dei ows e di guerra al Hadji Daud Farkouh' eredi di s. Avete tutta l'informazione sul Hadji Daud Farkouh' bambini di s? I loro data e luogo della nascita, dell'unione e della morte? Uno dei suoi figli era George Farkouh che è stato dato il nome del responsabile dell'azienda Arcipelago-Americana, quando uno dei vapori ha chiamato il Texas (ex Olympia), trasferito a quell'azienda insieme ad altre 7 navi dall'azienda di Daud Farkouh del Hadji, commovente una miniera di galleggiamento fuori del porto di Smyrna (Smirne) (fortificazione di Yenikale) ed affondato. George Farkouh è stato elencato in 1918 fra il France' prigionieri di guerra nemici dei civili di s alla conclusione della prima guerra di parola. Niente più. Che cosa circa il resto del Hadji Daud Farkouh' bambini di s?


Greece está indo pagar um idemnization aos herdeiro do Hadji Daud Farkouh. O Hadji Daud Farkouh era um cidadão rico do império de otomano, sendo proprietário de la famosa compania maritima Hadji Daud Farkouh, estabelecido em Izmir, Turquia. Quando as hostilidades quebraram na ilha de Creta e antes que a Grecia decrarasse la guerra de encontro ao império otomano, a marinha grega interceptou e capturou o navio do otomano nomeado " Georgios" do transitário dito de Hadji Daud Farkouh porque transporaba muniçoes a Creta às tropas turcas que estavam tentando coloc a suprimir la revolucao. O navio foi nomeado mais tarde " Crete II" pelos gregos. Desde que não havia nenhuma declaração de guerra oficial entre Greece e Turquia no momento da intercepcao do navio, Grecia violou as leis da guerra e debe pagar aos herdeiros Hadji Daud Farkouh una grande indemnisacao. Você tem qualquer informação sobre as crianças de Hadji Daud Farkouh? Suas datas e lugares de nascimento, de união matrimonial e de morte? Um de seus filhos era George Farkouh que foi nomeado gerente da companhia Arquipélago-Americana, então um dos navios nomeou Texas (Olympia ex), transferido a essa companhia junto com outros 7 navios da companhia de Daud Farkouh do Hadji, tocado uma mina de flutuação fora do porto de Smyrna (Izmir) (forte de Yenikale) e afundado. George Farkouh foi alistado em 1918 entre o France' prisioneiros de guerra de Francia ao fin da primeira guera mondial.
Um de seus filhos, Constantim Farkouh, residente de Izmir Turquia, entre 1915 e 1920, abandonou sua esposa e saiu-a para destino desconhecido do un com a sua namorad. Você sabe onde morreu e foi eterrado?


Греция идет оплатить idemnization к наследникам Hadji Daud Farkouh. Hadji Daud Farkouh был состоятельным гражданином империи тахты, был предпринимателем известной компании по транспортировке грузов Daud Hadji установленной в Izmir, Турция. Когда враждебности сломали в острове Крета и перед Greece' объявление войны s против империи тахты, греческий военно-морской флот перехватило и захватило названный корабль тахты " Georgios" сказанной компании по транспортировке грузов Daud Hadji потому что сво снесл боеприпасы к Крета к турецким войскам которые пробовали положить вниз с витка. Корабль более поздно был назван " Крета II" греками. В виду того что было никакое официальное объявление войны между Греция и Турция в момент ship' перехват s, Греция нарушал законы войны и indemnization ows к Hadji Daud Farkouh' наследники s. Вы имеете любую информацию о Hadji Daud Farkouh' дети s? Их даты и места рождения, замужество и смерть? Один из его сынков было Джордж Farkouh которому дало имя менеджера Архипелаг-Американской компании, вовремя один из распаровщиков назвало утонутое Техас (ex Олимпию), перенесенное к той компании вместе с другими 7 кораблями от компании Daud Farkouh Hadji, коснутое плавучей мине вне гавани Smyrna (Izmir) (форта Yenikale) и. Джордж Farkouh было перечислено в 1918 среди France' пленники штатскиев человек s враждебные войны в конце первого войны слова. Ничего больше. его сынков, Constantine Farkouh, резидента Izmir Турция, между 1915 et 1920, покидать его супруги и вышло для назначения ООН неизвестного с его подругой. Вы знаете где он умер и похоронил?
Что о остальноях Hadji Daud Farkouh' дети s?

Grecia va a pagar una idemnisacion a los herederos del Hadji Daud Farkouh.

Hadji Daud Farkouh era un ciudadano rico del imperio otomano, siendo dueño de la famosa compania Hadji Daud Farkouh Shipping Company establecido en Esmirna, Turquía. En 1897 cuando las hostilidades comencaran en la isla de Crete y antes que Grecia decrarara la guerra contra el imperio ottomano, la marina de guerra griega interceptó y capturó la nave del otomano nombrada " Georgios" del naviera Hadji Daud Farkouh porque ella llevaba en su cargo munición para las tropas turcas de Creta que intentaban poner fin en la revolución de los griegos. La nave más adelante fue nombrada " Crete II" por los Griegos. Puesto que no había declaración de guerra oficial entre Grecia y Turquía en el momento de la intercepción de la lave, Grecia ha violado las leyes de la guerra y deve pagar a los herderos de Hadji Daud Farkouh una grande indemnisacion.
¿Usted tiene cualquier información sobre los niños el Hadji Daud Farkouh? ¿Sus fechas y lugares del nacimiento, de la unión matrimonial y de la muerte? Uno de sus hijos era George Farkouh que fue dado el nombre del encargado de la compañía Archipiélago-Americana, cuando uno de los vapores nombró Tejas (ex Olympia), transferido a esa compañía junto con otras 7 naves de la compañía de Daud Farkouh del Hadji, ha tocado una mina de flotación fuera del puerto de Smyrna (Esmirna) (fortaleza de Yenikale) y ha hundido. Enumeraron a George Farkouh en 1918 entre el France' prisioneros de guerra enemigos de los civiles de s en el final de la primera guerra mundial. Nada más.
Uno de sus hijos, Constantine Farkouh, residente de Esmirna Turquía, entre 1915 y 1920, abandonó a su esposa y se fue para la destinación desconocida con su enamorada. ¿Usted sabe dónde él murió y enterró?

Qué sobre el resto del Hadji Daud Farkouh' ¿niños de s?


اليونان سوف تدفع idemnization إلى ورثة الحاج داود Farkouh.Hadji داود Farkouh كانت ثرية مواطن من الامبراطورية العثمانية ، ويجري صاحب الشهير حاجي داود إنشاء شركة للنقل البحري في أزمير ، تركيا.
عندما كسر القتال في جزيرة كريت واليونان قبل اعلان الحرب ضد الامبراطورية العثمانية ، اعترضت البحرية اليونانية والعثمانية استولت على السفينة اسم 'خورخيوس' من قال الحاج داود للنقل البحري لأن الشركة كانت تحمل ذخيرة الى القوات التركية لجزيرة كريت الذين كانوا يحاولون اخماد الثورة. السفينة في وقت لاحق وكان اسمه 'كريت الثاني' من جانب اليونانيين.
نظرا لعدم وجود إعلان رسمي للحرب بين اليونان وتركيا في لحظة اعتراض السفينة ، واليونان قد انتهكت قوانين الحرب والتعويض إلى حاجي داود Farkouh ورثة.Do لديكم أية معلومات عن الحاج داود Farkouh أطفال؟ تواريخ وأماكن الولادة والزواج والوفاة؟
واحد من أبنائه ، كان جورج Farkouh الذي نال اسم المدير من أرخبيل بين الشركة الأمريكية ، في ذلك الوقت واحدة من البواخر اسمه (تكساس) (السابق أولمبيا) ، ونقل إلى أن الشركة مع غيرها من سفن 7 من الحاج داود Farkouh شركة ، وتطرق عائمة الألغام خارج سميرنا (ازمير) والميناء (Yenikale فورت) وsunk.George Farkouh كانت قائمة في عام 1918 بين فرنسا عدو المدنيين أسرى الحرب في نهاية الكلمة الأولى من الحرب. more.What شيئا عن بقية حاجي داود Farkouh أطفال؟

La Grecia sta andando a pagare una idemnizatione agli eredi del Hadji Daud Farkouh.

Hadji Daud Farkouh era un cittadino ricco dell'imperio ottomano, essendo proprietario della compagnia di spedizioni famosa de Hadji Daud Farkouh i istituita a Smirne, Turchia. Nel anno 1897 quando le ostilitate hanno comminciato rotte nell'isola di Crete e prima que Grecia dicharasse la guerra contro l’ imperio ottomano, la marina greca ha intercettato e bloccato la nave citadina chiamata "Georgios" della compagnia di spedizioni de Hadji Daud Farkouh, perché estava trasportando munizioni a la ilia de Creta alle truppe turche, che stavano tentando a vincere la rivoluzione. La nave successivamente è stata chiamata " Crete II" dai Greci. Poiché non ci era dichiarazione di guerra ufficiale fra la Grecia e Turchia al momento della intercettazione de la lave, Grecia ha violato le leggi di guerra ed deve pagare ai eredi de Hadji Daud Farkouh una grande indemnisazione.
Avete qualque l'informazione relativa ai figli de Hadji Daud Farkouh? loro data e luogo della nascita, del matrimonio e della morte? Uno dei suoi figli era George Farkouh che è stato dato il nome del responsabile dell'azienda Arcipelago-Americana, quando uno dei vapori ha chiamato il Texas (ex Olympia), trasferito a quell'azienda insieme ad altre 7 navi dall'azienda di Daud Farkouh del Hadji, il 1° maggio 1912 commovente una miniera di galleggiamento fuori del porto di Smyrna (Smirne) (fortificazione di Yenikale) ed affondata.
George Farkouh è stato elencato in 1918 fra il France' prigionieri di guerra nemici dei civili di s alla conclusione della prima guerra di parola. Niente più. Uno dei suoi figli, Constantine Farkouh, residente di Smirne Turchia, fra 1915 et 1920, ha abbandonato la sua moglie ed ha andato per la destinazione sconosciuta dell'ONU con una sua amica. Sapere dove è morto e sepolto? Che cosa circa il resto degli figli de Hadji Daud Farkouh?

Περισσότερα για το θέμα & στείλτε τα σχόλιά σας στο http://hadjidaoud.blogspot.com
Read more on the subject and make your comments in http://hadjidaoud.blogspot.com